Writing a letter for excellent customer service reddit essay writing service essay of service learning project how it connects to psychology

На падините на Скопска Црна Гора, во селото Кучевиште се наоѓа основното училиште „Св. Кирил и Методиј“, наставата се одвива на македонски и српски наставен јазик. Во состав на училиштето функционира  едно  подрачно училиште во с. Побожје на македонски наставен јазик. ОУ „Св. Кирил и Методиј”, им нуди на учениците одлични образовни можности со цел развивање на интелектуални, креативни, лични, граѓански и социјални потенцијали.

Мисија:
„Заедно учиме полесно, побрзо и поквалитетно.“

Визија:
Со комплетни кадри реализираме комплетно образование според интересите и потребите на учениците