Почитувани ученици и родители, по препорака на Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија заради моменталната состојба со пандемијата од КОВИД 19, а во насока на заштита на здравјето на учениците, вработените во училиштето и поширокото население се одложува датумот за земање СВИДЕТЕЛСТВА за сите одделенија од прво до осмо, за учебна 2019/2020 година. Во прилог ОДЛУКА ЗА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ОДЛУКА ЗА СВИДЕТЕЛСТВА

Во време на далечинско учење, во време на вонредна состојба, кога здравјето на сите нас е на прво место, не забораваме на Патрониот празник на нашето училиште „Св. Кирил и Методиј“. Драги наши ученици, родители и наставници, нека ни е честит „Денот на нашето училиштето“/ У време даљинског учења, у време ванредног стања, када је здравље свих нас на првом месту, не заборавањамо наш Патрони празник „Свети Ћирило и Методије“. Драги наши ученици, родитељи и наставници, нека нам је срећан „Дан наше школе“

https://drive.google.com/drive/folders/17SD82HVfj20e8usCmv0unkDJGIMiFYTd

Почитувани родители, согласно Упатството за наставници за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на наставате преку далечинско учење/учење од дома (Службен весник на РСМ бр. 76/2020) подготвено од страна на Бирото за развој на образованието и МОН во соработка со Центарот за стручно образование и обука Ве известуваме дека: -Одделенските совети и Наставничкиот совет за успехот, редовноста на учениците за третото тримесечје за учебната 2019/2020 година во нашето училиште беа одржани: 1. Одделенски совет за учениците од I-V одделение на ден 8.4. 2020 година (среда) во 11:00 часот преку видео конференција (ZOOM meeting); 2. Одделенскиот совет за учениците од VI-IX одделение на ден 8. 4. 2020 година (среда) во 12:00 часот преку видео конференција (ZOOM meeting); 3. Наставничкиот совет на ден 8. 4. 2020 година (среда) во 13:00 часот преку видео конференција (ZOOM meeting); Известување за успехот и поведението на учениците ќе биде реализирано на 15. 4. 2020 година (среда), по електронски пат ( email, viber, messenger и слично) на одделенските раководители со родителите на учениците од своето одделение. Со почит, Директор Дарија Ковачевиќ Божиновска