Наставен кадар

ОДД. НАСТАВНИК
ВОСПИТУВАЧ
МАТЕМАТИКА - ФИЗИКА
АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ЗАПОЗНАВАЊЕ НА РЕЛИГИИ - ЕТИКА
БИОЛОГИЈА - ПРИРОДНИ НАУКИ
ИСТОРИЈА - ГЕОГРАФИЈА, ГРАЃАНСКО
ГЕОГРАФИЈА - Мојата Татковина
МУЗИЧКО ОБРАЗ. - Проекти од музика
ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
Т.О. - Вештини на живеење
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
СРПСКИ ЈАЗИК
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ДРУГИ ВРАБОТЕНИ