Активности

Извештаи

zavrsna-kiril-mtodij-2019
Извештај за самоевалуација за период 2018-2020

Наставнички Совет
Правилници
Програми на училиштето
 • http://www.kimkuceviste.edu.mk/wp-content/uploads/2020/09/ГОДИШНА-ПРОГРАМА-2020-2021-прв-дел-2.doc
 • http://www.kimkuceviste.edu.mk/wp-content/uploads/2020/09/ГОДИШНА-ПРОГРАМА-2020-2021-втор-дел-1.docx
 • http://www.kimkuceviste.edu.mk/wp-content/uploads/2020/09/ГОДИШНА-ПРОГРАМА-2020-2021-трет-дел-1.docx
 • http://www.kimkuceviste.edu.mk/wp-content/uploads/2020/09/ГОДИШНА-ПРОГРАМА-2020-2021четврт-дел.docx
 • http://www.kimkuceviste.edu.mk/wp-content/uploads/2020/09/ГОДИШНА-ПРОГРАМА-2020-2021-ПРИЛОЗИ.doc
 •  
 • Совет на родители
  Стручни Активи
  Училишен Одбор